Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-08-01 ( Imieniny: Jarosława, Justyny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXVIII/170/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/170/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 4.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 r. placówki oświatowo-wychowawczej - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Mrągowie.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza” w Mrągowie z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 4 w Mrągowie, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji tej placówki oraz reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o radzie dialogu społecznego organizacji związkowych celem uzyskania opinii, o której mowa w art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Baza” przy ul. Nadbrzeżnej 4 jest placówką oświatowo-wychowawczą, w której realizowane są zajęcia sportowe w żeglarstwie i kajakarstwie dla uczniów ZOS „Baza” i innych szkół (ok. 50 uczniów).

W obecnym stanie prawnym zmniejszenie kosztów, przy zachowaniu obecnej oferty dla dzieci i młodzieży, może nastąpić jedynie po zmianie formy organizacyjnej placówki.
Biorąc pod uwagę możliwości budżetu powiatu proponuje się likwidację MOS jako placówki oświatowo-wychowawczej z dniem 31 sierpnia 2021 r.

W związku z zamiarem reorganizacji MOS, zachodzi konieczność podjęcia uchwały o likwidacji tej placówki, po uprzednim jej wyłączeniu ze struktury Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.
Kolejnym krokiem w zmianie formy organizacyjnej tej placówki jest podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie będzie można podjąć uchwałę o likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Baza”.

Następnie zostanie przedstawiona uchwała w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej powiatu mrągowskiego. W ten sposób poprzez reorganizację dokona się zmiany formy organizacyjnej tej placówki z oświatowo-wychowawczej, gdzie występuje zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela, na jednostkę organizacyjną, gdzie trenerzy, instruktorzy będą zatrudnieni z Kodeksu pracy.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Powiatu Mrągowskiego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji wydatków budżetowych. Szacuje się, że koszty utrzymania pozostaną na obecnym poziomie ok. 400 tys. zł, dając możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć dla dzieci i młodzieży.

Powyższa zmiana formy organizacyjnej pozwoli na niższe koszty osobowe godziny zajęć. Może to też prowadzić do zwiększenia liczby tych zajęć.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki, organ prowadzący zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawiadomi o zamiarze likwidacji placówki: rodziców wychowanków, a w przypadku wychowanków pełnoletnich – tych wychowanków, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVIII/170/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r. (PDF, 78.9 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-22 12:26:56przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-02-22 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:404

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo