Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-05-27 ( Imieniny: Amandy, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1927).

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXXVI/156/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi mają obowiązek opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Ma to być dokument strategiczny, wieloletni - WPF musi obejmować rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Ma dawać informację o możliwościach realizacji inwestycji oraz obsługi zadłużenia w perspektywie kilkuletniej.
WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych:

 • wieloletniego planu inwestycyjnego
 • limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE
 • prognozy spłaty długu.

WPF ma zapewnić racjonalną gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające m.in.:

 1. Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty) – Załącznik Nr 1.
 2. Wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – Załącznik Nr 2.

Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021 i planu budżetu na 2022 rok. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań
w latach 2022-2030 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2022 roku.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 kształtują się następująco:

 1. Dochody ogółem wynoszą 67 710 977 zł, w tym:
  • dochody bieżące 62 189 800 zł,
  • dochody majątkowe 5 521 177 zł.
 2. Wydatki ogółem wynoszą 69 898 295 zł, w tym:
  • wydatki bieżące 62 947 977 zł,
  • wydatki majątkowe 6 950 318 zł.
 3. Przychody wynoszą 4 687 318 zł.
 4. Rozchody wynoszą 2 500 000 zł.
 5. Wynik budżetu - deficyt w kwocie 2 187 318 zł.

Na 2022 r. nie przewiduje się zaciągania kredytów bankowych. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 2.500.000 zł.
Ustalając relację o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące zostały powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tejże ustawy.
Z przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 wynika brak możliwości dalszego zadłużania się powiatu oraz konieczność racjonalizacji wydatków budżetowych.

Zmieniona przez

Uchwałę nr LVI/253/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Uchwałę nr LV/246/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 marca 2022 r.

Uchwałę nr LIV/244/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 lutego 2022 r.

Uchwałę nr LIII/235/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 lutego 2022 r.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr LI/226/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2021 r. (PDF, 288.6 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 274.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF (PDF, 57 KB)

Traci moc

Uchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29.12.2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-13 14:58przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2022-01-13 11:03przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2022-05-13 11:01przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:211

Rejestr zmian

 • [2022-05-13 11:01:55]Izabela SadłowskaEdycja elementu (dodanie linku do uchwały)
 • [2022-04-08 11:56:28]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o zmianie uchwały)
 • [2022-03-11 12:06:50]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o zmianie uchwały)
 • [2022-02-23 11:57:52]Izabela SadłowskaEdycja elementu (informacja o zmianie uchwały)

Banery/Logo