Uchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2010

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/348/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (70,5 KB)

pdfZałącznik (94,5 KB)

 

Traci moc

Uchwała XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

 

Data i miejsce publikacji:

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.193.2477 Ogłoszony: 01.12.2010 - PDF ogłoszony

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2010-11-15
Data publikacji:2010-11-15
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:3124

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-03-16 15:17:22Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o publikacji uchwały w Dz. Urz. Woj. Warm-Maz.)Uchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.
2010-11-15 14:10:33Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.