Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2017

Nasz znak: OR.210.3.2017                                                    

Mrągowo, dnia 7 kwietnia 2017r.

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • stanowisko referenta  w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A 11 – 700 Mrągowo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  1. Wymagania niezbędne:
   • wykształcenie wyższe magisterskie
   • posiadany staż pracy min. 1 rok pracy w administracji publicznej
   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel)
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
   • bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem  samorządu terytorialnego w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

  2. Wymagania dodatkowe:
   • znajomość przepisów dotyczących prawa o ruch drogowym, rejestracji pojazdów

 2. Zadania wykonywane na stanowisku referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  • prowadzenie rejestracji stałej i czasowej pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, motorowerów,
  • wyrejestrowywanie pojazdów (stałe),
  • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu,
  • kierowanie pojazdów na badania techniczne,
  • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, oznaczeń pojazdów i ich wtórników,
  • wymiana tablic rejestracyjnych ( z powodu zniszczenia, utraty, kradzieży),
  • wpisywanie do dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zastrzeżeń,
  • tworzenie indywidualnych teczek pojazdów,
  • prowadzenie wykazów dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń pojazdów oraz wydanych tablic rejestracyjnych w formie informatycznej,
  • prowadzenie wykazów tablic rejestracyjnych zwróconych w wyniku wymiany, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu,
  • prowadzenie ewidencji dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez policję oraz ich wydawanie,
  • niszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku (sporządzanie protokołów ich zniszczenia),
  • sporządzanie protokołów zniszczonych druków ścisłego zarachowania,
  • nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu (nadwozia, podwozia, ramy) w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej,
  • prowadzenie korespondencji w zakresie sprawdzania, potwierdzania oraz skreślania pojazdów z ewidencji,
  • przygotowywanie odpowiedzi na pisma dotyczące rejestracji pojazdów,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych odmawiających rejestracji pojazdów,
  • pobieranie obowiązujących opłat,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez naczelnika wydziału

 3. Warunki pracy na stanowisku
  •  praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo, 8 godzin na dobę

 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%

 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  3. list motywacyjny
  4. dokumenty poświadczające staż pracy
  5. dokument poświadczający wykształcenie
  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  7. oświadczenie o stanie zdrowia
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie pokój 15 przy ul. Królewieckiej 60A lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem ”Dotyczy naboru na stanowisko: referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu”  w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r.

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.mragowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą z dn.21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r Nr 142, poz. 902 z póź. zm.)”.

Mrągowo, dnia 2 maja 2017 r.

Nasz znak: OR.2110.3.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE –  STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60 A 11-700 MRĄGOWO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. j. t. z 2016, poz.902) Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie została wybrana kandydatka – Pani Anita Zyśk  zam. Baranowo.

Kandydatka przystąpiła do testu kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatki niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty w referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym Mrągowie. W teście znalazło się zgodnie z § 4 ust. 4.3 Regulaminu Naboru 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które max liczba punktów wynosiła 30 (Każda prawidłowa odpowiedź z pytań testowych jednokrotnego wyboru oceniana była na 1 pkt, nieprawidłowa i brak odpowiedzi 0 pkt.) W celu zaliczenia testu należało z niego uzyskać powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. min. 16 pkt.

Pani Anita Zyśk uzyskała z testu kwalifikacyjnego 28 pkt/30 pkt co oznacza, że uzyskała z niego wymaganą liczbę punktów do jego zaliczenia. Tym samym wykazała się wystarczającym minimum kryterium wiedzy do zatrudnienia na stanowisku referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-04-07
Data publikacji:2017-04-07
Wytwarzający/Odpowiadający:Starosta Mrągowski - Antoni Karaś
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2259

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-05-02 17:49:54Magdalena ŻebrowskaPublikacja informacji o wynikach naboruOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
2017-04-07 12:35:07Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze