Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - II PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Na podstawie art. 38, art.40 ust.1 pkt.2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), §3 §4, §6 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

 1. Przedmiot przetargu:
  1. nieruchomość gruntowa położona w Rybnie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37, o powierzchni 1,8000 ha, zabudowana budynkiem internatu o powierzchni użytkowej 643,69 m², budynkiem stodoły o powierzchni użytkowej 356,95 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 268,28 m². Dla działki nr 37 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł.
  2. nieruchomość gruntowa położona w Rybnie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 276/2 o powierzchni 2,2200 ha, użytki rolne R IVa, R IVb i N. Dla działki nr 276/2 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019647/4. Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł.
   Dla wyżej wymienionych nieruchomości nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity zapis dla tych terenów brzmi: „Obszar rolny w strefie zbiornika wód i zespołu przyrodniczego”. Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 położone są w terenie uzbrojonym w pełną infrastrukturę techniczną. Nieruchomości nie są obciążone ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez Powiat Mrągowski. W dniu 3 października 2017 r. odbył się przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który z powodu braku oferentów nie został rozstrzygnięty.
 2. Wybór formy przetargu, jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.585), w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art.2a ust.1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.).
 3. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w punkcie czwartym (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres, co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Sorkwity – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Sorkwity,
  2. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres, co najmniej 5 lat na terenie Gminy Sorkwity,
  3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej, współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą, lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta,
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z art.6 ust.2 pkt.2 i ust.3 oraz art.7 ust.9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2052 z późn. zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109),
  5. potwierdzenie wpłacenia wadium,
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  7. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust.1 pkt.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922),
  8. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy zgłosić do dnia 23 stycznia 2018 r. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 30 stycznia 2018 r. działki w Rybnie" należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Mrągowie w terminie do dnia 23 stycznia 2018 r., pokój nr 15, ul.Królewiecka 60A.
 5. Do dnia 25 stycznia 2018 r. zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej, do dnia 26 stycznia 2018 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Mrągowie 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000. Wadium należy wpłacić odrębnie na każdą nieruchomość podając informację, której nieruchomości dotyczy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 7. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8, nieruchomość nr 1.1 o godzinie 900, nieruchomość nr 1.2 o godzinie 9²°. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzenia.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 27, tel. (0-89) 741 0170, 741 0172.

 

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-11-14 10:38:04przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2017-11-14 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2017-11-14 10:29przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1146

Rejestr zmian

 • [2017-11-14 10:29:25]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo