Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/293/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

Uchwała nr L/293/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu mrągowskiego.

Na podstawie art. 3d ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu mrągowskiego.
2. W procesie konsultacji wyrażane są opinie, zgłaszane uwagi i propozycje co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
3. Konsultacje wymagające specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów lub firm doradczych.

§ 2

1. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie partycypacji społecznej w ważnych dla powiatu mrągowskiego sprawach poprzez zbieranie opinii, propozycji i wniosków dotyczących ważnych przedsięwzięć, planów i programów strategicznych itp.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mrągowskiego.
3. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:
1) strategii rozwoju powiatu,
2) wieloletnich planów i programów inwestycyjnych,
3) innych spraw wymagających zasięgnięcia opinii społecznej.
4. Konsultacje przeprowadza się:
1) przed ostatecznym przyjęciem konsultowanych dokumentów,
2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób i podmiotów z terenu powiatu oleckiego,
3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.
5. Zasady konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego określa odrębna uchwała.

§ 3

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie powiatu.
2. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 4

Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) ogólnopowiatowy – tzw. konsultacje powszechne,
2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium (część powiatu).

§ 5

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych sprawach należących do zakresu działania powiatu z inicjatywy:
a) Rady Powiatu,
b) Zarządu Powiatu,
c) Starosty Mrągowskiego,
d) grupy mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej 150 osób spełniających warunki określone w ust. 3,4 i 5,
e) organizacji społecznych działających na terenie powiatu w liczbie co najmniej 3, spełniając warunki określone w ust. 3.
2. Grupa mieszkańców powiatu lub organizacji społecznych działające na terenie powiatu występują do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien określać w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji,
5) zasięg terytorialny,
6) listę osób popierających wniosek, a organizacje społeczne - ich statutowe organy.
4. Lista poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby udzielającej poparcia,
2) adres zamieszkania,
3) podpis.
5. Grupę mieszkańców, o której mowa w ust. 2 reprezentują 2 osoby, wyłonione przez tę grupę, wskazane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.
6. Zarząd rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w ciągu 21 dni od jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Mrągowie. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę na piśmie.
7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 6

1. Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Zarząd w drodze uchwały.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zasięg konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) podmioty i osoby uprawnione do konsultacji,
6) komórkę organizacyjną lub osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji,
7) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

§ 7

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z następujących form:
1) badania ankietowego przeprowadzonego: w siedzibie Starostwa Powiatowego, na terenie wszystkich gmin lub części obszaru powiatu,
2) badania ankietowego prowadzonego za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie,
3) otwartych spotkań z mieszkańcami,
4) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń do projektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla powiatu w ogólnodostępnym serwisie internetowym zarządzanym przez Starostwo Powiatowe, a następnie przyjmowanie w wyznaczonym terminie uwag, opinii i wniosków na piśmie, przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, formularza ankietowego itp.;
5) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym, instytucjom lub innym podmiotom,
6) warsztatów i paneli obywatelskich i innych bezpośrednich spotkań z grupami mieszkańców,
7) spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
2. O wyborze formy konsultacji społecznych decyduje Zarząd Powiatu, stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności.
3. Dopuszcza się łączenie kliku form prowadzenia konsultacji społecznych lub przeprowadzenie konsultacji w innej formie niż wymieniona w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem konsultacji.
4. Konsultacje społeczne trwają minimum 14 dni lub - jeśli ustawy przewidują inaczej - zgodnie z ustawą.

§ 8

1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych umieszcza się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, stosownie do zakresu konsultacji:
1) W Biuletynie Informacji Publicznej,
2) Na stronie internetowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ,
3) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
2. Dodatkowo zawiadomienie o konsultacjach społecznych może być umieszczone:
1) w ogólnodostępnych serwisach internetowych gmin z terenu powiatu,
2) na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu powiatu,
3) na tablicach ogłoszeń dostępnych na terenie powiatu;
4) w prasie lokalnej lub regionalnej.

§ 9

1. Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych przewodniczy Starosta mrągowski lub osoba przez niego upoważniona.
2. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę osób obecnych na spotkaniu.
3. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie.

§ 10

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie prowadzi i utrzymuje specjalne miejsce poświęcone konsultacjom społecznym na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.mragowo.pl
2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 publikowane są informacje dotyczące wszystkich prowadzonych przez Powiat konsultacji społecznych, podjętych przez Zarząd uchwał w sprawie konsultacji, a także wyniki tych konsultacji.

§ 11

1. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:
1) celu konsultacji,
2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje,
3) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji,
4) wynikach konsultacji społecznych,
2. rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań, kwestiach wymagających dalszych uzgodnień,
5) skierowanych wnioskach i uwagach.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1., publikuje się na stronie internetowej pod adresem www.powiat.mragowo.pl w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych.
3. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy , ich wynik zawsze jest brany pod uwagę lecz nie jest wiążący dla organów podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 12

1. Obsługę informacyjno-organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
2. Obsługę merytoryczną prowadzonych konsultacji zapewnia odpowiedni wydział Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu powiatu mrągowskiego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Przepisy, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się do kadencji organów Powiatu następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 15

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr L/293/2018 Rady Powiatu  w Mrągowie z dnia 17 października 2018r. (150,7 KB)

Data i miejsce publikacji:

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2018.5081 Ogłoszony: 26.11.2018 Ogłoszony: 01.12.2010 - PDF ogłoszony

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-10-25 15:20:44przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2018-10-25 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-01-31 12:31przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:929

Rejestr zmian

  • [2019-01-31 12:31:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2018-10-25 15:15:26]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo