Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 995, z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.535.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 56.135.168 zł,
dochody majątkowe w wysokości 12.400.664 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68.535.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.455.301 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 17.080.531 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 17.080.531 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.040.213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  • zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Przychody i Rozchody budżetu w wysokości 1.700.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
– 2.000.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 89.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 89.000 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów i zadań, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 450.000 zł,
 2. wydatki w wysokości 131.500 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 306.540 zł; wydatki – 306.540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.
 2. Rezerwa celowa wynosi 800.000 zł, z tego na:
  • wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz zwiększanie planu wynagrodzeń i pochodnych, a także inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801 - oświata i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
 3. Rezerwa- zarządzanie kryzysowe - 120.000 zł,

§ 10

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
   • dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
   • dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
  3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
   • zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r. (421,2 KB)

pdfZałącznik nr 1 (262,7 KB)

pdfZałącznik nr 2 (943,2 KB)

pdfZałącznik nr 3 (37,8 KB)

pdfZałącznik nr 3a (14,2 KB)

pdfZałącznik nr 4 (70,5 KB)

pdfZałącznik nr 5 (31 KB)

pdfZałącznik nr 6 (28,2 KB)

pdfZałącznik nr 7 (31,4 KB)

pdfZałącznik nr 8 (35 KB)

pdfZałącznik nr 9 (20,9 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.1024 Ogłoszony: 19.02.2019 Ikona pdf - PDF ogłoszony

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-01 12:26:05przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2019-02-01 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-09-05 12:16przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1544

Rejestr zmian

 • [2019-09-05 12:16:04]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-02-01 12:25:42]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo