Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-17 ( Imieniny: Aleksego, Bogdana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2019.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2019.

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) i Uchwały Nr L/292/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17.10.2018r. w sprawie Przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" oraz Uchwały Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24. 01. 2019r. w spr. uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2019r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2019.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Mrągowskiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

I. Rodzaj zadań.

 1. Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 2. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 3. Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 4. Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji
  Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 5. Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia.
  Planowana wysokość dotacji na realizacje zadania: 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

II. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

 1. Do konkursu ofert mogą przystąpić, działające na terenie Powiatu Mrągowskiego, organizacje pozarządowe lub osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zdania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
 3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
 6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
 7. Wymagany jest min. 20% finansowy wkład własny podmiotu, ubiegającego się o dotację na realizację zadania. Wkład własny nie może pochodzić z budżetu powiatu (np. ze środków PFRON).
 8. Z dotacji nie mogą być dofinansowane w szczególności:
  1. prace remontowo-budowlane,
  2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
  3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  4. budowę, nabycie nieruchomości, lokali, gruntów itp.,
  5. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  6. zadania i zakupy inwestycyjne,
  7. opłaty skarbowe, leasingowe, podatki, cła,
  8. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  9. działalność statutowa, niezwiązana z realizowanym zadaniem.
 9. Dotacja może być udzielona m.in. na:
  1. promocję realizowanego zadania (ogłoszenia, plakaty, ulotki, broszury, itp.)
  2. zakup drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji zadania
  3. koszty dojazdów, transportu, konsumpcji i innych wynikających bezpośrednio z realizacji zadania
 10. Koszty materiałów biurowych, usług pocztowych, internetowych i opłat za media nie mogą przekroczyć 5% całości kosztów realizacji zadania.
 11. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.
 12. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2019 rok.
  Zadanie powinno być wykonane w 2019 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2019r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
 3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (baza lokalowa, kadra, sprzęt).
 4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie m. in. wsparcia rzeczowego, osobowego. Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
 5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot, z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącym stroną umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 6. Zadanie wskazane w pkt. I. 1. powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
  2. organizowanie i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,
  3. świadczenie usług pielęgniarskich wspierających osoby chore, starsze i niepełnosprawne,
  4. dostarczanie osobom potrzebującym sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji,
  5. poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne,
  6. prowadzenie punktu prawno-konsultacyjnego dla rodzin z problemami niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych,
  7. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
   • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
   • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
  8. organizowania regionalnych imprez kulturalnych, sportowych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
  9. promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
 7. Zadanie wskazane w pkt. I. 2. powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  1. zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
  2. poradnictwo specjalistyczne oraz prawne,
  3. pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych,
  4. udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.
 8. Zadanie wskazane w pkt. I. 3. powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  1. edukację ekologiczną,
  2. wspieranie rozwoju bazy służącej dla rozwoju edukacji ekologicznej,
  3. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez termomodernizację z wykorzystaniem energii odnawialnej.
 9. Zadanie wskazane w pkt. I. 4. powinno być realizowane w szczególności poprzez:
  1. rozwój świadomości kulturowej,
  2. promocję dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
  3. działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.
 10. Podstawowy zakres zadania wskazanego w pkt. I. 5. obejmuje działania mające na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny, poprzez równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych oraz pomoc w szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia mogą być realizowane poprzez:
  • wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
  • wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
  • wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 11. Adresatami działań podejmowanych w ramach realizacji zadania są osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Mrągowskiego.

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 29.03.2019r. do godz.1500 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 2. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Otwarty Konkurs Ofert na rok 2019 –„określony rodzaj zadania, którego dotyczy oferta", należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu.
   Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,
  2. statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty,
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   Sprawozdanie to powinno zawierać:
   • dane o organizacji pożytku publicznego
   • opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD
   • ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach
   • podstawowe informacje o zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzenia
   • podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach
   • informacje o działalności zleconej przez organy administracji publicznej
  4. sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   Jeżeli podmiot nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego winien dołączyć stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej oraz przedstawić zestawienie przychodów i kosztów, obejmujące pozyskane w ostatnim roku środki publiczne,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób pracujących przy realizacji zadania,
  6. upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione.
  7. oświadczenie, że wobec podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  8. oświadczenie, że zadanie proponowane do realizacji nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą – w przypadku, gdy podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą,
  9. umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
  10. umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
  11. inne załączniki wynikające z warunków realizacji zadania.
 5. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 19.04.2019r.
 2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.
 3. W skład komisji konkursowej wejdą:
  1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
  2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.
 6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemne w terminie 14 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt. 5.
 7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
 8. Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
 9. Ocena formalna oferty dokonywana jest w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 10. Przy ocenie merytorycznej ofert będą stosowane następujące kryteria:
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
  4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 11. Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 12. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny oferty. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
 13. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
 14. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
 15. Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 16. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
 17. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
 18. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.).

VII. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w roku 2018 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej" – wysokość udzielonych dotacji:
  • 9.000 zł– Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie
 2. „Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji" – wysokość udzielonych dotacji:
  • 5.020 zł - Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "SUKCES
 3. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia" - wysokość udzielonej dotacji:
  • 4.640 zł Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "AS" Mrągowo
  • 3.700zł Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony – 3 700,00 zł
 4. „Zadanie z zakresu edukacji prawnej" wysokość udzielonej dotacji:
  • 3.000 zł – Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Niniejsze ogłoszenie oraz wyniki przeprowadzonego konkursu ze wskazaniem Oferenta bądź Oferentów wybranych do realizacji zadania oraz wysokości udzielonej dotacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Załączniki

Uchwała nr 14/108/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 26.02.2019r.

Formularz zgłoszenia do Komisji Konkursowej.rtf (dokument tekstowy .rtf) (46,8 KB)

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057)

 

Mrągowo, dnia 17.04.2019r.

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został przedłużony termin zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2019

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.450 z późn.zm.) Zarząd Powiatu przedłuża termin na rozstrzygnięcie konkursu ofert do dnia 30 kwietnia 2019r.

Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Dokument w formie elektronicznej 

pdfKomunikat (175,8 KB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-02-28 20:15przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2019-02-28 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-04-17 14:39przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1995

Rejestr zmian

 • [2019-04-17 14:39:04]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-02-28 20:15:06]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo