Komunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

w sprawie ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2020 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie zwraca się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2020 roku.

Wybrany do składu Komisji Konkursowej przedstawiciel w/w organizacji, nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie może pozostawiać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (Załącznik nr 1) i przesłanie go w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu na adres Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo. Formularz można złożyć również osobiście w Sekretariacie tut. Urzędu, jak również przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.

W przypadku braku zgłoszeń na członków komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie w zakładce BEZPŁATNA POMOC PRAWNA.

Podano do publicznej wiadomości 30 października 2019r.

 

Wersja elektroniczna komunikatu

pdfKomunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie wraz z załącznikami (121,9 KB)

Uchwała nr 56/349/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.10.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-30
Data publikacji:2019-10-30
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:143

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-30 11:39:20Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiKomunikat Zarządu Powiatu w Mrągowie