Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 511) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21. 11. 2017r.

Głównym celem Programu współpracy na rok 2018 było kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez:

 • budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu,
 • wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych,
 • stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności obejmujących swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

Celami szczegółowymi programu są:

 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
 • zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
 • stała partnerska współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 • udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

Do zadań priorytetowych w roku 2018 zaliczono:

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.
  • wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
  • organizowanie imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej, tj.
  • organizowanie czasu wolnego, terapii, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i osób po aktywności zawodowej.
 3. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego, tj.:
  • rozwój świadomości kulturowej,
  • promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
  • działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.
 4. Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, tj.:
  • edukacja ekologiczna ,
  • wspieranie rozwoju bazy służącej dla rozwoju edukacji ekologicznej,
  • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez termomodernizację energii odnawialnej.
 5. Zadanie z zakresu edukacji prawnej, tj.:
  • zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
  • poradnictwo specjalistyczne oraz prawne
  • pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych
  • udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.

Realizacja zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym lub podmiotom uprawnionym odbyła się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

 1. OTWARTE KONKURSY OFERT
  W celu zlecenia realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom pożytku publicznego w roku 2018 przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert.
  Konkurs pierwszy obejmował trzy zadania z zakresu:
  1. Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej itp. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  2. Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  3. Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  W budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2018, na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 27 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

  Konkurs drugi obejmował zadanie z zakresu:

  1. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).
  Konkurs pierwszy ogłoszono Uchwałą Nr 150/1433/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26.01.2018 r.
  Oferty w pierwszym otwartym konkursie ofert złożyło 5 oferentów:
  1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – zadanie: Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie.
  2. Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony – zadanie: Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia- „Ćwiczę aikido - buduję pewność siebie".
  3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS" Mrągowo - zadanie: Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia- „Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mrągowskiego ".
  4. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES" – zadanie „ Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji "- „ Najmłodsze talenty w świecie legend i tradycyjnej muzyki".
  5. Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadanie : Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji"- „Aktywizacja osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym".
  Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie Uchwałą Nr 153/1464/2018 z dnia 16. 02. 2018r. do zaopiniowana ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, pozytywnie zaopiniowała złożone oferty 4 oferentów, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację i podpisano umowy o realizacje zadania publicznego. W skład komisji weszli przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Wszyscy członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia, że nie są związani z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w konkursie. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swojego reprezentanta do prac w komisji konkursowej.

  Dotację we wnioskowanej kwocie przyznano następującym oferentom:
  - Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie 9 000,00 zł.
  - Klubo Sportowy „AS" Mrągowo – 4 640,00 zł.
  - Mrągowski Klub Sportowy Aikido i Samoobrony- 3.700,00 zł
  - Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „ SUKCES" – 5.020.00 zł.

  Podmiotom wyłonionym w pierwszym otwartym konkursie ofert, przekazano dotację we wnioskowanej wysokości o łącznej wysokości 22 360,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
  Konkurs drugi ogłoszono Uchwałą Nr 165/1643/2018 Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2018 r.
  W omawianym Konkursie wpłynęła jedna oferta:
  1. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw lokalnych – MS.
  Oferta w/w została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową i przyznano dotację we wnioskowanej kwocie w wysokości 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).
  W skład komisji weszli przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Wszyscy członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia, że nie są związani z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w konkursie. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swojego reprezentanta do prac w komisji konkursowej.
  Informacje o ogłoszeniu, jak i wynikach konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie internetowej powiatu mrągowskiego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

  1.3. Rozliczenie wspieranych zadań
  Organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje na realizacje zadań publicznych zobowiązano do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji tych zadań i wydatkowania przekazanych środków. Czynności sprawdzających w stosunku do przedłożonych sprawozdań dokonał pracownik Starostwa Powiatowego w Mrągowie, odpowiedzialny za współprace z organizacjami pozarządowymi. Wyniki kontroli przedłożono Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
  1.3.1 Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie
  Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie i sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r. Zadanie zlecone Parafii przebiegło zgodnie z przedłożoną ofertą. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania. Przekazana dotacja została wydatkowana w całości, zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym umową. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zleconego Parafii zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w dniu 14. 05. 2019r.
  1.3.2 Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony
  Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie i sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r. Realizacja zadania zleconego Klubowi przebiegła zgodnie z przedłożoną w konkursie ofertą. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14. 05. 2019r.
  1.3.3 Klub Sportowy „AS" Mrągowo
  Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie i sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r. Realizacja zadania zleconego Klubowi przebiegła zgodnie z przedłożoną w konkursie ofertą. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14. 05. 2019r.
  1.3.4 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES" w Mrągowie
  Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie i sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r. Realizacja zadania zleconego Stowarzyszeniu przebiegła zgodnie z przedłożoną w konkursie ofertą. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14. 05. 2019r.
  1.3.5 Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS
  Sprawozdanie końcowe zostało złożone w terminie i sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r. Realizacja zadania zleconego Klubowi przebiegła zgodnie z przedłożoną w konkursie ofertą. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 14. 05. 2019r.

 2. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

  2.1 Wsparcie pozafinansowe

  1) na stronie internetowej www.powiat.mragowo.pl znajduje się zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym. Zamieszczane są w niej m.in.: wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Mrągowskiego, bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz terminy składania wniosków i wzory obowiązujących formularzy. Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz o jego rozstrzygnięciu zamieszczana jest także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Mrągowskiego pod adresem www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego,
  2) na stronie internetowej powiatu zamieszczane są także informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe, dotyczące ich działalności, podejmowanych inicjatyw, itp.,
  3) zamieszczanie na stronie internetowej powiatu informacji w zakresie szkoleń, kursów i możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł,
  4) udzielanie pomocy merytorycznej w pisaniu wniosków (ofert), sprawozdań i in.,
  5) drukowanie i kserowanie dokumentów,
  6) przygotowanie pism okolicznościowych, zaproszeń, itp.,
  7) wydawanie zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji Starosty Mrągowskiego,
  8) obejmowanie przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego.

 3. DODATKOWE INFORMACJE

  3.1. Konsultacje programu współpracy

  Projekt Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 konsultowany był z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacjami pozarządowe i inne podmioty uprawnione mogły zgłaszać swoje uwagi w terminie od 11. 09. 2018r. do 02. 10. 2018r. W procesie konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

 

Wersja elektroniczna

pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (74,4 KB)

Autor: Agnieszka Kęsik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-09 16:04:58przez: Agnieszka Kęsik
Opublikowano:2019-12-09 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-12-09 16:05przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:399

Rejestr zmian

 • [2019-12-09 16:05:08]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo