Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - zapytanie-ofertowe-dla-zamowienia-publicznego "Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi"

zapytanie-ofertowe-dla-zamowienia-publicznego "Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi"

ROŚ.643.12021

Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2021r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 PLN, pn.:

„Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy wiejskiej Mrągowo – od granicy z gminą Kętrzyn do drogi krajowej nr 16”

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) i z wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego
Zamawiający:

Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo
NIP: 742 18 43 662 REGON: 510 742 511

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje:
  1. Ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują, w oparciu o:
   • wywiad,
   • analizę dostępnych materiałów archiwalnych,
   • analizę materiałów kartograficznych,
   • analizę materiałów geologicznych,
   • analizę zdjęć lotniczych, map satelitarnych, ortofotomap (materiałów teledetekcyjnych),
   • wizję w terenie.
  2. Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu gminy wiejskiej Mrągowo – od granicy z gminą Kętrzyn do drogi krajowej nr 16 na podkładzie topograficznym w skali 1:10 000, na której zostaną zaznaczone:
   • tereny, na których występują ruchy masowe ziemi,
   • tereny, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi i są znane na podstawie badań geologicznych lub z przekazów historycznych,
   • tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi wynikających z budowy geologicznej.
  3. Sporządzenie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują ruchy masowe ziemi.
   Mapę i karty rejestracyjne należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami Państwowego Instytutu Geologicznego.
  4. Opracowanie zawierające wykaz materiałów wykorzystanych do wykonania przedmiotu zamówienia, charakterystykę obszarów narażonych na występowanie ruchów masowych ziemi i obszarów, na których występują osuwiska, tabelaryczne zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (położenie, numer działki, powierzchnia, wymiary, ocena zagrożenia), propozycję monitoringu.
 2. Wymagania dotyczące nadzoru i koordynacji prac będących przedmiotem zamówienia:
  Z uwagi na fakt, że Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy nie weryfikuje danych cząstkowych Zamawiający nie wymaga zaangażowania koordynatorów Państwowej Służby Geologicznej do weryfikacji merytorycznej przedmiotu zamówienia. Wymagane jest umożliwienie uczestnictwa Zmawiającego w pracach terenowych.
 3. Zakres i forma przekazania przedmiotu zamówienia:
  1. Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk – 2 egz. wydruku + 1 egz. CD,
  2. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 2 egz. wydruku + 1 egz. CD
  3. Opracowanie, zawierające wykaz materiałów, charakterystykę osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ich zestawienie tabelaryczne i propozycję ich monitoringu – 2 egz. wydruku + 1 egz. CD
 4. Termin wykonania zamówienia:
  Do dnia 05.11.2021r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą/osobami, posiadającymi stosowne kwalifikacje, to przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby/osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
  2. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 6. Miejsce, forma i termin skłania ofert:
  Termin składania ofert:
  Do dnia 24.02.2021r. do godz. 12:00
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  Miejsce składania ofert:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
  Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem lub złożona osobiście.
  Forma składania ofert:
  Oferta musi znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy wiejskiej Mrągowo – od granicy z gminą Kętrzyn do drogi krajowej nr 16”. Nie otwierać przed dniem 24.02.2021r., godz. 12:00”.
 7. Sposób oceny ofert:
  1. Do oceny złożonych ofert zastosowane zostaną następujące kryteria ocen:
   Kryterium: CENA
   Waga kryterium: 100%
  2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę.
 8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy:
  1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone niniejszym zaproszeniem do składania ofert oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą przy podanym kryterium oceny.
  2. Otwarcie i ocena złożonych ofert nastąpi do dnia 01.03.2021r.
  3. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty.
 9. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiekolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A,
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.),
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia,
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3,
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Osoba do kontaktu:
  Anna Świder – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 89 741 01 87, w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00
 12. Załączniki:
  1. Załącznik graficzny
  2. Formularz ofertowy
  3. Druk - Osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia
  4. Projekt umowy
  5. Projekt umowy – powierzenie danych

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie
 2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych (PDF, 657.1 KB)

ikonka programu powerpoint Załącznik nr 1 - załącznik graficzny  (PPTX, 824.9 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 2 -  formularz ofertowy (DOCX, 21.3 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 3 -  wykaz osób (DOCX, 16.2 KB)

Ikonka dokumentu tekstowegoZałącznik nr 4 -  projekt umowy (ODT, 17.5 KB)

Ikonka programu MS WordZałącznik nr 5 -  projekt umowy powierzenia danych (DOC, 86 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ROŚ.643.1.2021

Mrągowo, 26.02.2021r.

Dot. zapytania ofertowego znak ROŚ.643.1.2021 z dnia 17.02.2021r. dla zamówienia publicznego pn.: „Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy na obszarze gminy wiejskiej Mrągowo – od granicy z gminą Kętrzyn do drogi krajowej nr 16”.

 1. Zamawiający informuje, że na zapytanie wpłynęła jedna oferta:
  GeoLandKart Danuta Cybulska
  ul. Motylkowa 6, 96 – 321 Wycinki Osowskie
  Cena – 25 000,00 zł brutto
 2. Zamawiający informuje, że w postępowaniu wybrano ofertę:
  GeoLandKart Danuta Cybulska
  ul. Motylkowa 6, 96 – 321 Wycinki Osowskie
  Cena – 25 000,00 zł brutto

Autor: Wicestarosta

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-17 15:37przez: Wicestarosta
Opublikowano:2021-02-17 00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2021-02-26 11:15przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2140

Rejestr zmian

 • [2021-02-26 11:15:10]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo