Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Zapytanie ofertowe na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Znak postępowania : INF.1333.13.2021

Mrągowo, dnia 2021-05-11

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

  Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
  NIP 742-18-43-662
 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
   dostawa następującego fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie:
   1. fabrycznie nowy laptop MSI GL65 Leopard – 1 szt. o następujących parametrach:
    Gwarancja: 2 lata.
    System operacyjny: Windows 10 Pro PL.
    Matryca: przekątna 15.6 cali, rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli, matowa, antyrefleksyjna, IPS-Level, częstotliwość odświeżania 144 Hz.
    Procesor: Intel Core i7-10750H (2.6 GHz, 5.0 GHz Turbo, 12 MB Cache, 6 rdzeni).
    Pamięć RAM: 16 GB, DDR4 (2666 MHz).
    Dysk twardy: HDD (magnetyczny) o pojemności 1 TB oraz SSD o pojemności 512 GB.
    Karta graficzna: dedykowana, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti (6 GB, GDDR6).
    Wyjścia karty graficznej: min. 1 x mini Display Port, min. 1 x wyjście HDMI.
    Interfejsy, złącza, komunikacja:
    • LAN 10/100/1000 Mbps,
    • 1 x USB 3.2 typ C (2 Gen),
    • 3 x USB 3.2,
    • minijack 3,5 mm (audio),
    • Bluetooth 5.0,
    • Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax),
    • Czytnik kart pamięci: SD, SDHC, SDXC.
    Dźwięk: stereo, 4W (2x2W).
    Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 6-komorowy.
    Klawiatura: podświetlona, wydzielona klawiatura numeryczna.
    Waga: do 2,4 kg.
    Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność:
    • wbudowana kamera HD,
    • wbudowany mikrofon,
    • możliwość zabezpieczenia linką Kensington Lock,
    • szyfrowanie TPM,
    • wielodotykowy, intuicyjny touchpad.
    Kod CPV: 30213100-6.
   2. Oprogramowanie MS 0ffice Std 2019 GOV MOLP - 2 szt.
    Kod CPV: 48310000-4.
   3. Mysz komputerowa iBOX i005 PRO laserowa czarna – 2 szt.
    Kod CPV: 30237200-1.
   4. Klawiatura multimedialna, przewodowa firmy Natec Barracuda Slim (USB) – 5 szt.
    Kod CPV: 30237200-1.
    Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski i zostać zakupione na Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
    Sprzęt wraz z oprogramowaniem Wykonawca dostarczy na swój koszt do siedziby Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo w godzinach 8:30-14:30 w dni robocze.
  2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Magdalena Żebrowska (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 7410177; email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
 3. Termin wykonania zamówienia:

  14 dni od daty udzielenia zamówienia publicznego.
 4. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

  brak
 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

  cena 100 %
 6. Tryb postępowania.

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:

  Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)

  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 11‑700 Mrągowo  / SEKRETARIAT pok. 15 w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12:00.

  Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email

  Oferty należy przesłać na adres email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12:00.

 9. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

  4. Zamawiający, nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 10. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta  Mrągowski, mający swoją siedzibę  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A. 

  2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: iod@powiat.mragowo.pl .

  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.

  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).

  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.

  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.

  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 11. Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZapytanie oferty na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” wraz z załącznikiem nr 1 (PDF, 156,3 KB)

Zapytanie oferty na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (DOCX, 23.1  KB)

Załącznik nr 1 - "Formularz ofertowy" (DOCX, 24.8 KB)

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

INF.1333.13.2021

 1. Zawiadomienie o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym  pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  (nr postępowania INF.1333.13.2021 z dnia 11.05.2021 r.).
 2. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: e-mail do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia na BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.
 3. Do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty drogą elektroniczną (e-mail).
  W dniu 17.05.2021 r. o godz. 13:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 121,95 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi w zaokrągleniu kwotę 9 990 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto). W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert.
 4. W przedmiotowy Zapytaniu ofertowym  zostały złożone niżej wymienione oferty:
  1. IT BUSINESS GROUP Sp. z o.o., ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków.
   Cena oferty: 9 377,52 złotych brutto.
  2. Redicreo s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków.
   Cena oferty: 9 393,51 złotych brutto.
  3. Infus Katarzyna Fuśnik, ul. Sienkiewicza 7A/4 10-268 Olsztyn.
   Cena oferty: 9 544,80 złotych brutto.
  4. PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, Kamieniec 102, 28-230 Połaniec.
   Cena oferty: 9 483,30 złotych brutto.
 5. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria:
  Najniższa łączna ryczałtowa cena oferty brutto – 100%.
 6. Ofertę nr 1 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy: IT BUSINESS GROUP Sp. z o.o., ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków.
  Cena oferty: : 9 377,52 złotych brutto.
 7. Uzasadnienie wyboru oferty:
  została zaoferowana najkorzystniejsza (najniższa) cena brutto za dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi pkt II zapytania ofertowego.
 8. Inne uwagi:
  Brak.

Mrągowo, dnia 18.05.2021 r.

Otrzymują:

 1. Publikacja na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail.
 3. a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 38.7 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 12:33przez: Magdalena Żebrowska / Wicestarosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2021-05-11 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-05-18 13:34przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2588

Rejestr zmian

 • [2021-05-18 13:34:37]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo