Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”

Znak postępowania : INF.1333.16.2021

Mrągowo, dnia 30.06.2021 r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo; NIP 742-18-43-662
 2. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
   Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski serwera, UPSa, macierzy backupowej oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Magdalena Żebrowska (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 7410177; email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
  3. Kod CPV:
   serwery – 48820000-2, dysk magnetyczny - 30234100-9, UPS - 31682530-4; pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania - 48710000-8.
  Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Termin wykonania zamówienia.

  06-08-2021 r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego):

  1. Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
   1. oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt został zakupiony przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
   2. oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

  Cena  100 %
 6. Tryb postępowania.

  Postępowanie prowadzone jest w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.), tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:

  Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)

  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 11‑700 Mrągowo  / SEKRETARIAT pok. 15 w terminie do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00.

  Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email

  Oferty należy przesłać na adres email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00.

 9. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta Mrągowski, mający swoją siedzibę w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem email: iod@powiat.mragowo.pl .
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
  Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  Załączniki w wersji elektronicznej

  ikona pliku pdfZapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” wraz z załącznikami (PDF, 361 KB)

  Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  (DOCX, 20.7  KB)

  Załącznik nr 1 - "Formularz ofertowy" (DOCX, 36.4 KB)

  Załącznik nr 2 - "Opis przedmiotu zamówienia" (DOCX, 25.6 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

(zapytanie z dnia 30.06.2021 r.)

Mrągowo, 30.06.2021 r.

INF. 1333.16.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  z dnia 30.06.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt. IV - 1 szt. - oprogramowanie Acronis Cyber Backup 15 Advanced Server –licencja GOV wieczysta, elektroniczna.
Czy to ma być nowa licencja czy przedłużenie (o ile Zamawiający już posiada taką licencję)?

WYJAŚNIENIE nr 1:

Zamawiający informuje, że licencja na oprogramowanie Acronis Cyber Backup 15 Advanced Server –licencja GOV wieczysta ma być NOWA.

Pytanie nr 2:

1 szt. – nowy, nie używany UPS Ever SINLINE RT 3000 o następujących parametrach.

Ze względu na typ obudowy: Rack, czy Zamawiający wymaga dostarczenia szyn do wymienionego UPSa?

WYJAŚNIENIE nr 2:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia dedykowanych szyn montażowych do UPSa Ever SINLINE RT 3000 umożliwiających montaż w szafie rack.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (zapytanie z dnia 30.06.2021 r.) (PDF, 31 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

(zapytanie z dnia 30.06.2021 r.)

Mrągowo, 01.07.2021 r.

INF. 1333.16.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  z dnia 30.06.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Dziękuję za przesłane zapytanie ofertowe.
Zwracam się jednocześnie o zmianę zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu (pkt. IV.1 a i b zapytania).
Zamawiający żądając oświadczeń producenta do przedmiotowego przetargu stosuje zapisy niezgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz 231), ponieważ takie oświadczenie wykracza poza zakres dokumentów tam wskazanych.
Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP/1268/09 (…) oświadczenie producenta nie jest dokumentem potwierdzającym spełnianie przez danego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP), ani potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust 1 pkt 2 ww. ustawy). Należy przy tym podkreślić, iż stosowanie do treści art. 25ust 1 zd. 1 ustawy PZP – Zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnianie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu oraz wymagań w zakresie oferowanego sprzętu. Nie spełnia tego warunku żądanie oświadczenia w tym przypadku sformułowane jako „autoryzacja” producenta czy oświadczenie producenta. Postępowanie  jest prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a nie pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i podmiotem trzecim, jakim jest producent – czyli inną firmą prywatną. Producent, firma prywatna, nie jest zobligowana do wystawiania oświadczeń każdemu, kto o nie poprosi. Może się okazać, że przedmiotowe postępowanie przetargowe wygra firma z najdroższą ofertą, tylko dlatego, że przedstawiła odpowiednie oświadczenie producenta.
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu pkt. IV.1 a i b zapytania, ewentualnie na zmianę zapisów w taki sposób, aby okazanie stosownych dokumentów miało miejsce dopiero przy dostawie.

WYJAŚNIENIE nr 3 i Wynikające z nich ZMIANY w Zapytaniu Ofertowym :

Zamawiający przypomina, że postępowanie prowadzone jest w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zmian.) tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

Niemniej, celem ułatwienia Wykonawcom złożenie oferty jak i ewentualną realizacje zamówienia Zamawiający wprowadza następujące zmiany.

 1. W treści punktu IV Zapytania ofertowego (znak : INF.1333.16.2021) z dnia 30.06.2021r.
  BYŁO:
  IV.    Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
  1.      Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
  a)  oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt został zakupiony przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
  b)  oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
  2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  JEST TERAZ:
  IV.    Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
  1.      Wykonawca musi dostarczyć:
  a)  oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt został zakupiony przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
  b)  oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
  Wymagane oświadczenia producenta zostaną  dostarczone wraz z dostawą sprzętu i będą stanowić jeden z elementów podlegających odbiorowi.
  2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. W treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (znak : INF.1333.16.2021) z dnia 30.06.2021r. – dot. Formularza Ofertowego – w punkcie 4 Oświadczeń końcowych
  BYŁO:
     4.   Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie jest fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz zostało zakupione na Starostwo Powiatowe w Mrągowie.
  JEST TERAZ:
  4.   Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie jest fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz zostało zakupione na Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Wymagane oświadczenia producenta zostaną  dostarczone wraz z dostawą sprzętu i będą stanowić jeden z elementów podlegających odbiorowi.
 3. W treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego (znak : INF.1333.16.2021) z dnia 30.06.2021r. – dot. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w zdaniu ostatnim
  BYŁO:
  Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć:
  1)  oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt oraz oprogramowanie zostały zakupione przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
  2)  oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowane bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
  JEST TERAZ:
  Wykonawca realizując zamówienie (dostawa sprzętu) musi dostarczyć, jako element niezbędny do sporządzenia protokołu odbioru dostawy:
  1) oświadczenie Producenta bądź Autoryzowanego Dystrybutora Producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt oraz oprogramowanie zostały zakupione przez Wykonawcę u Producenta/ autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski;
  2) oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowane bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
 4. W związku z wprowadzonymi zmianami TERMIN składania ofert NIE ULEGA ZMIANIE.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (zapytanie z dnia 30.06.2021 r.) (PDF, 94.9 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

(zapytanie z dnia 01.07.2021 r.)

Mrągowo, 01.07.2021 r.

INF. 1333.16.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  z dnia 30.06.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 4:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o nazwie „ Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” zwracamy się z pytaniem dotyczącym dysków twardych:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametru czas dostępu przy zapisie z 8,6 ms na 8,8 ms.

WYJAŚNIENIE nr 4:

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o nazwie „ Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” zwracamy się z pytaniem dotyczącym szyn do UPSa:

Czy zamawiający chce otrzymać szyny o wymiarze 600/1000mm czy 800/1200mm.

WYJAŚNIENIE nr 5:

Zamawiający informuje, że do UPSa Ever SINLINE RT 3000 wymaga dostarczenia dedykowanych szyn montażowych w standardzie 19" o wymiarze 600/1000 mm.

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o nazwie „ Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” zwracamy się z pytaniem dotyczącym gwarancji Qnap.

Czy zamawiający uznaje gwarancje autoryzowanego dystrybutora.

WYJAŚNIENIE nr 5:

Odpowiedź: NIE.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż TERMIN składania ofert NIE ULEGA ZMIANIE.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (zapytanie z dnia 01.07.2021 r.) (PDF, 156.5 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

(zapytanie z dnia 02.07.2021 r.)

Mrągowo, 02.07.2021 r.

INF. 1333.16.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  z dnia 30.06.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z treścią opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający dla dostawy serwera UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie wymaga oświadczenia producenta, bądź autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego, że dostarczony w ramach postępowania sprzęt został zakupiony przez wykonawcę u producenta / autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski. Zamawiający wymaga również, oświadczenia producenta, potwierdzające, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.

W związku z w/w zapisem informujemy Zamawiającego, że producent sprzętu tak jak i przedstawiciel (m.in. dystrybutor) producenta nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu a Zamawiający może żądać dokumentów tylko i wyłącznie od Wykonawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 ustawy Pzp, wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto należy zaznaczyć, iż taki zapis w znaczny sposób ogranicza uczciwą konkurencie, gdyż w praktyce polega to na tym, iż producent bądź jego przedstawiciel decyduje o tym któremu wykonawca taki dokument wystawi a któremu nie.

Powyższe zapisy naruszają przepisy art. 7 ust, 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie zapewniający uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, naruszają również art. 22 ust. 2 ustawy Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz art. 29 Ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.

Taka treść SWZ jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu oświadczenie producenta na oświadczenie wykonawcy bądź całkowite wykreślenie tego punktu z SWZ.

WYJAŚNIENIE nr 7:

Zamawiający przypomina, że postępowanie prowadzone jest w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póżn. zmian.) tj. bez stosowania przepisów w/w ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów Zapytania Ofertowego.

 TERMIN składania ofert NIE ULEGA ZMIANIE.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (zapytanie z dnia 02.07.2021 r.) (PDF, 53.6 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.

(zapytanie z dnia 05.07.2021 r.)

Mrągowo, 05.07.2021 r.

INF. 1333.16.2021

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”  z dnia 30.06.2021 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 8:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego o nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” zwracamy się z zapytaniem dotyczącym karty sieciowej.

Czy zamawiający dopuszcza kartę Intel X520 Dual Port10GbE SFP+? Karta sieciowa Qlogic FastLinQ 41264 QuadPort jest w obecnej chwili niedostępna na rynku. Z powodu panującej sytuacji na rynku spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19 występują problemy z dostępnością karty sieciowej Qlogic FastLinQ 41264 QuadPort, w związku z tym proponujemy zastąpienie jej kartą Intel X520 Dual Port10GbE SFP+, która jest dostępna.

WYJAŚNIENIE nr 8:

Odpowiedź: NIE – brak portów 2 x RJ-45, GbE w zaproponowanej karcie Intel X520 Dual Port10GbE SFP+.

W związku z niedostępnością na rynku karty sieciowej wskazanej w Załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. I ppkt. 11 Zamawiający dopuszcza karty sieciowe fabrycznie zainstalowane na płycie głównej  w formie wymiennych modułów, które posiadają min. 2 porty RJ-45, GbE oraz min. 2 porty SFP+, 10GbE, np.: Broadcom 57412 + 5720 Quad Port (2 x RJ-45, GbE + 2 x SFP+, 10GbE, rNDC)  lub Intel X520 + I350 Quad Port (2 x RJ-45, GbE + 2 x SFP+, 10GbE, rNDC).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż TERMIN składania ofert NIE ULEGA ZMIANIE.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (zapytanie z dnia 05.07.2021 r.) (PDF, 35.9 KB)

Informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

Znak postępowania: INF.1333.16.2021

Mrągowo, 08.07.2021 r

 1. Zawiadomienie o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pod nazwą: „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie” (nr postępowania INF.1333.16.2021 z dnia 30.06.2021 r.).
 2. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: e-mail do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia na BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”.
 3. Do dnia 07.07.2021 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert drogą elektroniczną (e-mail).
  W dniu 07.07.2021 r. o godz. 13:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 47 154,47 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi w zaokrągleniu kwotę 58 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych brutto). W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert.
 4. W przedmiotowy Zapytaniu ofertowym zostały złożone niżej wymienione oferty:
  1. COMPRO, ul. Sowińskiego 4, 40-018 Katowice.
   Cena oferty: 59 854,26 złotych brutto.
   Oferta spełnia zapytanie ofertowe.
  2. SI4IT sp. z o.o., ul. Uczniowska 23A, 52-222 Wrocław.
   Cena oferty: 75 513,39 złotych brutto.
   Oferta niezgodna z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. I:
   • ppkt. 5 „Pamięć RAM”:
    • minimalna wymagana wartość: 128 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s Rank Dual ECC,
    • oferowana wartość: 32 GB pamięci RDIMM 3200MT/s, w modułach dwubankowych, podstawa 16Gb,
   • ppkt. 8 „Dyski i napędy”:
    •  minimalna wymagana wartość: fabrycznie zainstalowane 6 szt. 2.5” SAS 2.4 TB (12Gb/s, 10 tys. Obr./min., hot-plug),
    • oferowana wartość: 2,5 calowy dysk twardy SAS, 10 tys. obr./min., 12 Gb/s, 512e, 2,4 TB, podłączany podczas pracy.
  3. AT COMPUTERS S.C. Jakub Mroczkowski Bartłomiej Mroczkowski, Kostrzewskiego 16, 62 010 Pobiedziska.
   Cena oferty: 55 676,42 złotych brutto.
   Oferta spełnia zapytanie ofertowe.
  4. Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowa, Osadnicza 1, 87 100 Toruń.
   Cena oferty: 65 010,91 złotych brutto.
   Oferta niezgodna z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. I:
   • Ppkt. 16 „Gwarancja”:
    • minimalna wymagana wartość: min. 3 lata, ProSupport + KYHD,
    • oferowana wartość: 36-miesięczny serwis podstawowy w następnym dniu roboczym +KYHD.
  5. Anzena Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
   Cena oferty: 57 726,35 złotych brutto.
   Oferta spełnia zapytanie ofertowe.
 5. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria:
  Najniższa łączna ryczałtowa cena oferty brutto – 100%.
 6. Ofertę nr 3 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy: AT COMPUTERS S.C. Jakub Mroczkowski Bartłomiej Mroczkowski, Kostrzewskiego 16, 62-010 Pobiedziska.
  Cena oferty: 55 676,42 złotych brutto.
 7. Uzasadnienie wyboru oferty:
  została zaoferowana najkorzystniejsza (najniższa) cena brutto za dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi pkt II zapytania ofertowego.
 8. Inne uwagi:
  Brak.

Mrągowo, dnia 08.07.2021 r.

Otrzymują:
 1. Publikacja na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail.
 3. a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfInformacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 49.1 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Starosta - Barbara Kuźmicka - Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-30 11:40przez: Magdalena Żebrowska / Starosta - Barbara Kuźmicka - Rogala
Opublikowano:2021-06-30 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2021-07-08 12:13przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:5626

Rejestr zmian

 • [2021-07-08 12:13:37]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (informacja o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku)
 • [2021-07-05 15:27:02]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania - zapytanie z dnia 05.07.2021 r.)
 • [2021-07-02 12:59:24]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania - zapytanie z dnia 02.07.2021 r.)
 • [2021-07-02 09:13:40]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania - zapytania z dnia 01.07.2021 r.)
 • [2021-07-01 11:47:01]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania - zapytanie z dnia 30.06.2021 r.)
 • [2021-07-01 09:27:20]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (dodanie informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania - zapytanie z dnia 30.06.2021 r.)

Banery/Logo