Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo tel. 89741-01-50 e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Urbaniak e-mail: iod@powiat.mragowo.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacji imprez, realizacji projektów edukacyjnych, czy stypendialnych.

 4. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np.: Pana/Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdów, posiadanego prawa jazdy, numeru telefonu, adresu e-mail.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).

 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
  • do sprostowania,
  • do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym").
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu.

  Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana/Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 12. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.

 13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.