Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Mrągowski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.
 2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja zadań publicznych oraz konieczność spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, a także realizacja umów, których Pan/Pani jest stroną.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
  Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (to jest na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu).
  Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (to jest w celu wykonania umowy).
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są instytucje przewidziane prawem oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
  Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych [ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 217) i akty wykonawcze do tej ustawy]
 8. Posiada Pan/Pani prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 3 RODO
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 89 RODO
 9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 11. Podanie Pan/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
  Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną.
  Dobrowolnie Pan/Pani może podać swoje dane osobowe (na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu, np. usprawnienia kontaktu
 12. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.